Organizační a jednací řád Ještědské pobočky ČAS


I. Úvodní ustanovení

 1. Regionální pobočka sdružuje členy České archivní společnosti (dále: ČAS), jejím sídlem je Liberec.
 2. Cíle pobočky jsou zejména tyto:
  a) podpora iniciativ archivářů v regionu
  b) šíření informovanosti o archivech a archivní a spisové legislativě ve veřejnosti
  c) vzdělávání v oblasti archivnictví a spisové služby organizováním seminářů, konferencí, setkání a školení
  d) spolupráce regionálních institucí v oblasti archivnictví, muzejnictví, knihovnictví a informatiky
  e) metodická podpora kronikářství
 3. Členy pobočky se mohou stát stávající členové ČAS, kteří o členství projeví zájem svou registrací, a další fyzické nebo právnické osoby, jež na základě písemné přihlášky. Členství v pobočce může být řádné, čestné nebo přispívající.
 4. Řádný člen pobočky má právo volit a být volen do všech orgánů pobočky, být informován o činnosti a akcích ČAS, účastnit se schůzí, konferencí, kursů, zájezdů a jiných forem činnosti pobočky, získávat publikace ČAS a pobočky za režijní cenu, využívat pomoci pobočky při doplňování odborné a vědecké kvalifikace a požívat dalších výhod, které pro své členy pobočka zavede.
 5. Čestné členství uděluje valná hromada ČAS.
 6. Přispívajícím členem pobočky se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli pobočky a chce přispět k činnosti pobočky svými znalostmi, zkušenostmi, podněty nebo materiálně. O jeho přijetí rozhoduje výbor pobočky. Hradí roční příspěvek, jehož minimální výši schválí valná hromada pobočky. Přispívající člen má omezená práva řádných členů. Může se účastnit všech akcí pobočky, jejích valných hromad, vyjadřovat se k její činnosti a volit její orgány, účastnit se všech jednání orgánů pobočky, které se ho týkají, nemá však podíl na výhodách poskytovaných z rozpočtu ČAS.
 7. K povinnostem všech členů patří řádně platit členské příspěvky, dodržovat stanovy, řídit se usneseními valné hromady a výboru a podle svých možností přispívat k naplňování cílů ČAS.
 8. Pobočka nemá právní subjektivitu, proto může vstupovat do smluvních vztahů a přijímat závazky jen v rozsahu, který stanoví výbor ČAS. Ke každému právnímu úkonu, pokud nevyplývá ze stanov nebo nebyl schválen valnou hromadou ČAS, musí mít pobočka zmocnění od předsedy ČAS.
 9. Svou činností naplňuje poslání a úkoly, vytčené stanovami. Opírá se o společnou práci svých členů. Může vyvíjet přiměřenou hospodářskou činnost, jejíž výnos slouží realizaci cílů pobočky. V přeshraniční spolupráci reprezentuje členstvo vůči regionálním sdružením v zahraničí, navazuje a udržuje kontakty s jejich orgány.

II. Orgány pobočky

 1. Orgány pobočky jsou valná hromada, výbor, předseda, místopředseda, pokladník, jednatel a revizní komise. Do jmenovitých funkcí a do revizní komise mohou být voleni jen řádní a čestní členové ČAS.
 2. Nejvyšším orgánem je valná hromada, kterou svolává výbor každoročně 14 dnů před jejím termínem, zpravidla před konáním valné hromady ČAS. Valná hromada pobočky musí být svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 členů. Je usnášeníschopná, jestliže se jí účastní alespoň 1/3 všech členů pobočky. Hodinu po zahájení je schopna usnášení i za nižšího počtu členů, je však oprávněna jednat pouze o předem navrženém programu. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných řádných, přispívajících a čestných členů. Právnické osoby jsou na valné hromadě zastoupeny svým statutárním zástupcem.
 3. Valná hromada schvaluje výroční zprávu pobočky za uplynulé období, program činnosti a rozpočet na další rok. Bere na vědomí zprávu revizní komise.
 4. Valná hromada volí v tajné, rovné a přímé volbě 5, 7 nebo 9 členů výboru a 3 členy revizní komise. Volební období je tříleté. Členství ve výboru a revizní komisi není slučitelné a je čest­né. Funkční období není omezeno. Kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů a přesto se do výboru nebo komise nedostali, se stávají pro dané volební období náhradníky.
 5. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtvrtletně. O jeho svolání může požádat kterýkoliv člen výboru. Usnesení se přijímají většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Na první schůzi volí výbor ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka.
 6. Revizní komise je odpovědná valné hromadě. Na první schůzi si ze svého středu zvolí předsedu, který se účastní schůzí výboru s hlasem poradním.
 7. Předseda je statutárním orgánem pobočky. Má právo se účastnit jednání výboru ČAS s poradním hlasem. Předsedovi ČAS průběžně zasílá zápisy ze schůzí orgánů pobočky. Pobočka je povinna informovat o své činnosti valnou hromadu ČAS a publikovat zprávu o ní v Ročence ČAS.
 8. Pobočka užívá logo ČAS, razítko a bankovní účet. K dis­po­zici s účtem je nutný podpis pokladníka a předsedy, resp. místopředsedy (podle podpisového vzoru).

III. Hospodaření pobočky

 1. Pobočka vybírá od řádných členů přirážku k členskému příspěvku ČAS, schválenou valnou hromadou pobočky. Sníženou přirážku hradí (popř. jsou od ní zcela osvobozeni) studenti v řádném studiu, důchodci a členové pobočky bez stálého pracovního poměru.
 2. Ústředí ČAS ponechává k dispozici pobočce pro naplňování cílů stanov příspěvky přispívajících členů, dary fyzických a právnických osob věnovaných pobočce, dotace a granty získané pobočkou, jakož i prostředky získané vlastní hospodářskou činností.
 3. Výbor ČAS může pobočce přidělit další finanční prostředky, účelově vázané na konkrétní projekty pobočky a schválené valnou hromadou ČAS.
 4. Případná daňová povinnost vyplývající z aktiv pobočky musí být vyrovnána z jejích prostředků.
 5. Za hospodaření pobočky odpovídá pokladník. Při výkonu své funkce se řídí předpisy o účetnictví, pokyny výboru a Pokladním řádem ČAS a dbá na to, aby veškeré účetní operace byly průkazné.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, řídí se pobočka stanovami ČAS v platném znění. V případě vážného porušení stanov, nečinnosti apod. může výbor ČAS činnost pobočky pozastavit.
 2. Pobočka může zaniknout:
  a) rozpuštěním třípětinovou většinou hlasů všech přítomných řádných členů na valné hromadě pobočky,
  b) zrušením nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů ČAS na valné hromadě ČAS na návrh výboru ČAS.
 3. V případě zániku pobočky přechází její majetek, práva a závazky na ústředí ČAS.
 4. Organizační a jednací řád pobočky nabývá platnosti schválením valnou hromadou JP ČAS a potvrzením valnou hromadou ČAS.

V Liberci dne 17. února 2011

Mgr. Pavel Pilz, v. r., předseda JP ČAS
Mgr. Hana Chocholoušková, v. r., jednatelka JP ČAS