Představujeme se :-)

Není pochyb o tom, že Česká archivní společnost, o. s. (ČAS), dobře plní úkoly, které si dala do vínku, totiž rozvíjet profesní, stavovské, zájmové a společenské aktivity činných i bývalých pracovníků v archivech, správních archivech a spisovnách, vysokoškolských učitelů a studentů PVH, jakož i všech příznivců archivů.

Přesto pro řadu členů, zejména mimopražských, zůstávalo členství v ČAS do jisté míry formální záležitostí, omezující se na účast na valných hromadách, popř. na zájezdech ČAS. Státním okresním archivům v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech se proto zdálo užitečné iniciovat v roce 2005 vznik první regionální pobočky ČAS a neomezovat její působení pouze na archivy, ale učinit v ní prostor pro setkávání archivů, muzeí, knihoven a dalších zájemců z řad paměťových institucí, vysokých a středních škol i veřejnosti (kronikáři, vlastivědní pracovníci).

Ještědská pobočka chce naplňovat profesní a zájmové potřeby svých členů a napomáhat k získávání, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků kurzy, přednáškami, besedami, exkurzemi, zájezdy, poradenskou službou nebo neformálními setkáními, podporovat jejich osobní a společenské kontakty a vzájemné poznávání. Měla by vést k k zlepšení úrovně spisové služby a předarchivní péče, kronikářské práce a péče o archiválie, snaží se o zlepšování publikačních možností zvláště mladých členů. Spolupráce archivů a muzeí, o niž v severovýchodních Čechách dlouhodobě usilujeme, bude dále prohlubována k prospěchu archivního bohatství, opatrovaného v obou typech institucí. Pobočka rozvíjí přátelské a pracovní vztahy s regionálními pobočkami archivních společností v sousedním Polsku a Německu.

Občanské sdružení má naději uspět v získávání grantů ze státních i samosprávných zdrojů na projekty, zaměřené k uspokojování potřeb regionálního archivnictví, může bez hrozby střetu zájmů přijímat sponzorské dary, popř. se i stát příjemcem dotací z evropských fondů. Bylo by tak možné financovat nákladnější vybavení archivů např. konzervační nebo reprografickou technikou, provádět náročnější restaurátorské zásahy, ale i některé druhy publikační činnosti.

Pobočka se řídí platnými Stanovami České archivní společnosti a svým organizačním a jednacím řádem. Její směřování je dáno programovým prohlášením. Nejvyšším orgánem je valná hromada členů, která volí pětičlenný výbor a tříčlennou revizní komisi.

Zájemci o členství mohou vyplnit přiloženou přihlášku a zaslat ji pobočce, o přijetí rozhoduje valná hromada.