Programové prohlášení Ještědské pobočky ČAS

Není pochyb o tom, že Česká archivní společnost dobře plní svůj základní úkol, který si dala do vínku, totiž rozvíjet profesní, stavovské, zájmové a společenské aktivity činných i bývalých pracovníků v archivech, správních archivech a spisovnách, vysokoškolských učitelů a studentů PVH, jakož i všech příznivců archivů.

Přesto pro řadu členů, zejména mimopražských, zůstává členství v ČAS do jisté míry formální záležitostí, omezující se na účast na valných hromadách, popř. na zájezdech. Nemají tak pocit, že by jim členství mohlo být nějak užitečné, a ani ve státních archivech není počet členů ČAS závratný. Zkušenosti ze zahraničních archivních společností, ale i třeba našeho Sdružení historiků ukazují, že vhodným nástrojem pro rozšíření jejich vlivu jsou odborné, studentské a regionální sekce a pobočky, sdružující členy podle jejich zaměření nebo bydliště. Zatímco odborné a studentské sekce ČAS úspěšně fungují řadu let, regionální pobočky se zatím nekonstituovaly.

Předkládáme proto návrh na zřízení Ještědské pobočky, jež by se pokusila prolomit jistou nedůvěru archivářů k profesnímu sdružování a stala se tak první vlaštovkou, již v budoucnu budou následovat další. Území, na němž pobočka bude působit, by mělo poskytovat dostatečnou členskou základnu a zároveň operativnost při pořádání jejích akcí, nemusí však být podle našeho názoru striktně vymezeno nějakými hranicemi.

Pod hlavičkou ČAS by se mohli v mnohem větší míře sdružovat nejen zaměstnanci archivů, ale i pracovníci spisoven městských úřadů, městských zařízení a podnikatelských subjektů, muzejníci, knihovníci, kronikáři, učitelé a další vlastivědní pracovníci, spolupracující s archivy, popř. i regionální občanská sdružení.

Regionální pobočka bude naplňovat profesní a zájmové potřeby svých členů a napomáhat k získávání, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků kursy, přednáškami, besedami, exkurzemi, zájezdy, poradenskou službou nebo neformálními setkáními, podporovat jejich osobní a společenské kontakty a vzájemné poznávání. Pobočka bude stimulovat jejich odborný a profesní růst, pomáhat jim v získávání potřebné kvalifikace a pracovního uplatnění, hájit jejich sociální a materiální práva. To ve svých důsledcích povede k zlepšení úrovně spisové služby a předarchivní péče, kronikářské práce a péče o archiválie, předpokládáme i zlepšení publikačních možností zvláště nejmladších členů. Spolupráce archivů a muzeí, o niž v severovýchodních Čechách dlouhodobě usilujeme, bude dále prohlubována k prospěchu archivního bohatství, opatrovaného v obou typech institucí. Pobočka bude rozvíjet přátelské a pracovní vztahy s regionálními pobočkami archivních společností v Polsku a Německu, zapojí se též do archivních projektů Evropské unie.

Občanské sdružení má naději uspět v získávání grantů ze státních i samosprávných zdrojů na projekty, zaměřené k uspokojování potřeb regionálního archivnictví, může bez hrozby střetu zájmů přijímat sponzorské dary, popř. se i stát příjemcem dotací z evropských fondů. Bylo by tak možné financovat nákladnější vybavení archivů např. konzervační nebo reprografickou technikou, provádět náročnější restaurátorské zásahy, ale i některé druhy publikační činnosti, jež přesahuje hranice regionu nebo státu. Ty by mohly být doplňovány např. příjmem ze školení spisové služby, dosud pořádaných sice s účastí archivářů, avšak soukromými agenturami.

V Liberci dne 4. října 2005.

Za přípravný výbor: Jana Blažková, Hana Chocholoušková, Pavel Jakubec, Jan Kašpar, Petr Kolín, Ivo Navrátil, Pavel Pilz, Miloš Sovadina